Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: s. dr Urszula Ściurka.
 • E-mail: dyrektor@kspjadwiga.pl
 • Telefon: +48 534 979 557

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

“Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Bukowej,
prowadzą do niego schody. Od ul. Marszałkowskiej można skorzystać z podjazdu.
Ponadto szkoła posiada dodatkowe wejścia od strony ul. Marszałkowskiej, do których
również prowadzą schody.
2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia w pawilonie A.
3. Portiernia szkoły znajduje się przy wejściu głównym, po lewej stronie.
4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie
posiada wind.

5. Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na wielu poziomach
uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
7. Szkoła nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.
8. Na terenie szkoły jest kilka miejsc parkingowych. Brak wydzielenia miejsca
postojowego dla osób niepełnosprawnych
9. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są
pracownicy obsługi. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka
migowego.
10. Zgodnie z zarządzeniem Siostry dyrektor do szkoły może wejść osoba z psem
asystującym i psem przewodnikiem.