1. Udział uczniów w zajęciach basenowych jest dobrowolny.
 2. W zajęciach mogą barć udział uczniowie, których rodzice złożyli stosowną deklarację oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych (zał. do regulaminu).
 3. W ramach zajęć basenowych uczniowie klas IV-VIII mogą realizować czwartą godzinę wychowania fizycznego. W tym przypadku:
  1. obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa oraz podlega wszystkim prawom i obowiązkom statutowym, w tym dotyczącym zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności;
  2. udział w zajęciach jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym;
  3. wiedza i umiejętności ucznia podlegają ocenie, która stanowi element składowy oceniania bieżącego z wychowania fizycznego.
 4. Osoby z objawami infekcji, ranami i zmianami skórnymi nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 5. Przy wejściu na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk.
 6. Na terenie obiektu do momentu przejścia z szatni na nieckę basenową obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 7. Po obiekcie pływalni uczniowie poruszają się tylko w klapkach kąpielowych.
 8. Na hali basenowej uczniów obowiązuje strój kąpielowy oraz gumowy czepek kąpielowy.
 9. Każdy uczestnik przed wejściem na halę pływalni i po wyjściu z basenu zobowiązany jest skorzystać z natrysku.
 10. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem instruktora.
 11. Zajęcia na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności ratowników.
 12. Uczniowie zobowiązani są do słuchania poleceń zarówno instruktora pływania jak i ratowników pracujących na basenie.
 13. Na jednego instruktora przypada max. 15 uczniów.
 14. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się:
 15. biegać po obejściach i przy basenie oraz skakać do wody bez zezwolenia ratownika lub opiekuna grupy;
  1. wpychać, chlapać wodą lub zanurzać innych użytkowników basenu;
  2. pływać z ostrymi przedmiotami na rękach np. zegarki, biżuteria;
  3. używać sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony;
  4. załatwiać potrzeby fizjologiczne w wodzie;
  5. hałasować;
  6. niszczyć urządzenia i sprzęt pływalni;
  7. zaśmiecać i brudzić teren krytej pływalni.
 16. Wszelkie skaleczenia, urazy, złe samopoczucie, wypadki oraz zaobserwowane nieprawidłowości należy zgłosić opiekunowi grupy albo ratownikowi.
 17. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do:
  1. nadzorowania wszystkie dzieci, zwłaszcza te, które nie umieją pływać;
  2. sprawdzenia stanu liczbowego grupy przed rozpoczęciem i na zakończenie zajęć;
  3. pilnowania bezpieczeństwa osób przebywających na pływalni oraz właściwego zachowania się grupy w szatni, holu, toalecie.
 18. Wszelka niesubordynacja będzie karana czasowym zawieszeniem w zajęciach.
 19. Zawieszenie, w zależności od stopnia naruszenia regulaminu,  może obejmować:
  1. nakaz wyjścia z niecki basenowej i pozostawanie na terenie pływalni do końca czasu trwania danych zajęć;
  2. określoną liczbę zajęć na basenie;
  3. wszystkie zajęcia do końca roku szkolnego.
 20. O czasie zawieszenia ucznia w zajęciach decyduje instruktor, po uprzedniej rozmowie z uczniem oraz informacji skierowanej do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 21. Uczniowie udają się na pływalnię pod opieką wyznaczonego nauczyciela, uczniom klas I-III towarzyszy przynajmniej dwóch rodziców. Dyżurujący rodzice pilnują dzieci w przebieralni na basenie, pomagają w wysuszeniu włosów oraz ubraniu się.