1. Wersja robocza dokumentu pn. Zasady i normy ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą KODEKS BEZPIECZEŃSTWA została poddana konsultacji z udziałem Sióstr dyrektorek placówek Zgromadzenia.
  2. Po przeprowadzeniu konsultacji wersja robocza dokumentu została przedstawiona Radzie prowincjalnej, która na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała KODEKS BEZPIECZEŃSTWA.
  3. Przełożona Prowincji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, na podstawie Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Prawa Miłości – pkt. 7.18 e wydała Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia w życie dokumentu pn. Zasady i normy ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą KODEKS BEZPIECZEŃSTWA.
  4. KODEKS BEZPIECZEŃSTWA będzie podlegał okresowej weryfikacji i nowelizacji. Procedura nowelizacji przebiegać będzie według tych samych zasad, jak procedura wdrożenia KODEKSU BEZPIECZEŃSTWA w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincji Krakowskiej.