Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

 1. Dyrektor placówki Zgromadzenia może nawiązywać z osobami, które ukończyły 18 rok życia umowy o świadczenia na podstawie przepisów art. 42 – 50 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
 3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z dyrektorem placówki. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
 4. Dyrektor placówki Zgromadzenia jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w pkt. 3, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń. Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest aktualne zaświadczenie o niekaralności wolontariusza.
 5. Na prośbę wolontariusza dyrektor placówki Zgromadzenia może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.
 6. Do porozumień zawieranych między placówką Zgromadzenia a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 7. Dyrektor placówki Zgromadzenia ma obowiązek:
  1. informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
  2. zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
  3. pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet.
 8. Placówka Zgromadzenia może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz placówki.
 9. Placówka Zgromadzenia może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w pkt. 7
 10. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków wymienionych w pkt. 7.
 11. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 12. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, o których mowa w pkt. 1, na podstawie odrębnych przepisów.
 13. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, placówka zobowiązana jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 14. Dyrektor placówki Zgromadzenia powinien zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.
 15. Dyrektor placówki Zgromadzenia ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.
 16. Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.