Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, 1062, z 2015 r., poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735, z 2016 r., poz. 868, 910, 960, 1053).

 1. Dyrektor placówki Zgromadzenia może przyjmować słuchaczy uczelni wyższych oraz innych szkół oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki dotyczące przedmiotu ich kierunku kształcenia.
 2. Umowa regulująca zasady odbywania stażu albo praktyki studenckiej powinna uwzględniać:
  1. założenia programu;
  2. czas trwania i liczbę godzin;
  3. zakres obowiązków;
  4. rodzaj stanowiska pracy;
  5. cele i treści edukacyjne, mające uzasadnienie w programie kształcenia studentów, słuchaczy – praktykantów;
  6. informację o objęciu osoby kierowanej ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wraz ze wskazaniem numeru polisy ubezpieczeniowej;
  7. zobowiązanie do złożenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności, z tym, że w uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może odstąpić od wymogu przedłożenia zaświadczenia na rzecz oświadczenia stażysty lub praktykanta.
 3. Po zakończeniu praktyki lub stażu należy sporządzić dokument zawierający informacje dotyczące ich przebiegu, wskazujący ilość absencji oraz inne uwagi związane z wykonywaniem powierzonych obowiązków.