Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677)Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, 1333)
 1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany dopełnić wymogów informacyjnych, m.in. poinformować tę osobę o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, celu zbierania danych, przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 2. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa placówka Zgromadzenia może gromadzić oraz przetwarzać następujące dane osobowe podopiecznych:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. data i miejsce urodzenia,
  3. numer PESEL,
  4.  serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  5. adres zamieszkania podopiecznego,
  6. imiona i nazwiska rodziców, małżonka podopiecznego, opiekunów prawnych, zstępnych, opiekunów faktycznych,
  7. adresy ich zamieszkania.
 3. Przepisy prawa nakładają na placówkę Zgromadzenia obowiązek gromadzenia i przechowywania ww. danych osobowych podopiecznych oraz rodziców, małżonka podopiecznego, opiekunów prawnych, zstępnych, opiekunów faktycznych. W przypadku, gdy placówka Zgromadzenia nie realizuje wobec podopiecznych usług medycznych, istnieje obowiązek rejestracji zbioru danych.
 4. Przetwarzanie tych danych przez placówkę Zgromadzenia w oparciu o same regulacje prawne może nastąpić jednak tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 5. W przypadku rodziców, małżonka podopiecznego, opiekunów prawnych, zstępnych, opiekunów faktycznych przyjmuje się, iż placówka Zgromadzenia może przetwarzać ich dane osobowe w celach informacyjnych i korespondencyjnych związanych z opieką nad podopiecznym. Taki zakres przetwarzania jest bowiem niezbędny dla wykonywania obowiązków ustawowych, ciążących na organie prowadzącym placówkę.
 6. Wszystkie pozostałe, nie wymienione powyżej w numerze 2, dane osobowe podopiecznych oraz rodziców, małżonka podopiecznego, opiekunów prawnych, zstępnych, opiekunów faktycznych placówka Zgromadzenia może gromadzić i przetwarzać co do zasady – tylko po uzyskaniu pisemnej zgody zainteresowanych. Zgoda jest potrzebna także na przetwarzanie przez placówkę Zgromadzenia danych o jakich mowa w numerze 2 w zakresie szerszym niż wynika to z jej ustawowych oraz statutowych zadań.
 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych powinno wskazywać zakres danych i cel ich przetwarzania.
 8. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych powinna być podjęta swobodnie i mieć charakter samodzielny.
 9. Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji stanowiących dane osobowe. Dlatego też przy rozstrzyganiu, czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe, nieuniknione jest w większości przypadków dokonanie zindywidualizowanej oceny, przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności oraz rodzaju środków czy metod potrzebnych do identyfikacji osoby.
 10. Za dane osobowe uznaje się w szczególności lub w określonych okolicznościach można za nie uznać:
  1. numery telefonów,
  2. adresy poczty elektronicznej,
  3. zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację.
 11. W czasie gromadzenia danych, należy zwrócić szczególną uwagę na tak zwane dane osobowe wrażliwe, do których zalicza się m.in. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniową, dane o stanie zdrowia. Podstawą ich przetwarzania może być tylko pisemna zgoda zainteresowanego lub wyraźny przepis ustawowy.
 12. W odniesieniu do ochrony wizerunku stosuje się wszystko to, co zostało powiedziane powyżej na temat ochrony danych osobowych.
 13. Żadnemu członkowi personelu nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku podopiecznych (filmowania, fotografowania) bez pisemnej zgody ich samych lub jeżeli istnieje podstawa prawna jego rodziców, małżonka podopiecznego, opiekunów prawnych, zstępnych, opiekunów faktycznych.
 14. Upublicznianie przez placówkę Zgromadzenia wizerunku podopiecznego wymaga pisemnej zgody jego samego lub jeżeli istnieje podstawa prawna jego rodziców, małżonka podopiecznego, opiekunów prawnych, zstępnych, opiekunów faktycznych.
 15. Przed utrwaleniem wizerunku podopiecznego należy jego samego lub jeżeli istnieje podstawa prawna jego rodziców, małżonka podopiecznego, opiekunów prawnych, zstępnych, opiekunów faktycznych poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim celu zostanie wykorzystany.
 16. Zasady fotografowania czy filmowania podopiecznych:
  1. wszyscy fotografowani muszą być stosownie ubrani;
  2. obraz ma się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez podopiecznych i w miarę możliwości przedstawiać grupę;
  3. obowiązkiem osób sprawujących nadzór nad podopiecznymi jest stała obecność w czasie takiej sesji.