Podstawa prawna

 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 roku, poz. 687)
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960, 1245)
 5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 roku, Nr 88 poz. 553 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku Nr 209 poz. 1245)
 1. Osoby przebywające w placówkach Zgromadzenia mają niezbywalne prawo do poszanowania i ochrony dobrostanu fizycznego oraz ochrony przed wszelkimi formami fizycznego nadużycia, w tym: maltretowania, zaniedbania, a także do ochrony przed wszelkimi formami wykorzystywania i nadużyć na tle seksualnym.
 2. Nasi podopieczni mają również prawo do poszanowania i ochrony dobrostanu psychicznego i emocjonalnego oraz ochrony przed wszelkimi formami nadużyć psychicznych lub emocjonalnych albo znęcania się.
 3. Przebywający w placówkach Zgromadzenia mają prawo do ochrony przed zaniedbaniem, opóźnieniem i brakiem staranności w świadczeniu opieki lub leczenia oraz przysługuje im prawo do ochrony przed wszelkimi formami nadużyć na tle medycznym i farmaceutycznym, w tym: zaniedbania, odmowy leczenia, nieodpowiedniego, niepotrzebnego lub nadmiernie intensywnego leczenia lub podawania leków.
 4. Nasi podopieczni mają także prawo do ochrony przed wszelkimi formami nadużyć finansowych i materialnych. Zarządzanie majątkiem osób przebywających w domach pomocy społecznej musi zawsze odbywać się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a wszelkie podejmowane czynności natury faktycznej i prawnej powinny zawsze chronić tych, w imieniu których są podejmowane. Nadto każdemu podopiecznemu przysługuje prawo do zarządzania swoją własnością, swoimi dochodami i swoimi sprawami prawnymi, a także do otrzymywania pomocy w tym zakresie. Szczegółowe uregulowania w powyższym zakresie znajdują się w obowiązującym w każdym domu pomocy społecznej akcie prawnym regulującym powyższą kwestię.
 5. Osoby przebywające w domu pomocy społecznej powinny pozostać w posiadaniu swoich rzeczy osobistych.
 6. Nikomu nie wolno nakłaniać podopiecznych do zmiany testamentu lub do przekazania komuś swoich oszczędności, bieżących dochodów czy innych składników mienia ruchomego i nieruchomego.
 7. Nasi podopieczni mogą korzystać ze wszystkich praw i swobód obywatelskich, w tym prawa do głosowania w wyborach powszechnych i zarządzonych referendach, a także do tego, by udzielono im pomocy przy głosowaniu, jeżeli tego potrzebują. Osoba, która udziela pomocy, zobowiązana jest nie naruszać wolności wyboru, a także obowiązuje ją dyskrecja w kwestii oddanego przez podopiecznego głosu.
 8. Informacja o prawach i zobowiązaniach naszych podopiecznych powinna być dla nich zrozumiała i przejrzysta. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w aktach prawnych obowiązujących w placówkach Zgromadzenia.
 9. Wszelkie rozmowy na temat stanu zdrowia, leczenia i opieki nad naszymi podopiecznymi – zarówno z ich udziałem jak i bez niego – będą odbywać się z poszanowaniem prawa do dyskrecji i prywatności.
 10. Personel ma obowiązek troski o to, by nie narażać podopiecznych na sytuacje wywołujące poczucie zawstydzenia czy skrępowania, a każdy ma prawo oczekiwać dyskrecji i taktownego traktowania. Podawanie leków i stosowanie różnych form terapii wbrew woli może odbywać się tylko na podstawie wykonalnej decyzji właściwego sądu powszechnego.
 11. Pracownikom, wolontariuszom, stażystom oraz wszystkim osobom związanym z placówkami Zgromadzenia na podstawie różnorodnych podstaw prawnych i faktycznych nie wolno świadomie i z własnej woli przyczyniać się do złego samopoczucia, przygnębienia, zdenerwowania ani innych negatywnych emocji podopiecznych.
 12. Obowiązkiem personelu jest zapewnienie prawa do tego, by udzielano podopiecznym wszelkiej niezbędnej pomocy, której potrzebują, aby swobodnie komunikować się i porozumiewać się z innymi ludźmi. W przypadku problemów z porozumiewaniem się (słyszeniem, mówieniem) należy zapewnić stosowną pomoc, a potrzeby podopiecznych w tym względzie powinny być brane pod uwagę.
 13. Zgromadzenie oraz dyrektor placówki Zgromadzenia podejmuje wszelkie starania, aby osoby sprawujące opiekę posiadały odpowiednie umiejętności oraz otrzymywały odpowiednie wsparcie, by w kompetentny sposób wykonywać swoje obowiązki. Niezależnie od tego czy naszymi podopiecznymi zajmuje się profesjonalny personel opiekuńczy, bliscy czy też inne zaufane osoby, powinny one otrzymywać specjalistyczne przeszkolenie oraz niezbędne wytyczne co do sposobu sprawowania opieki.