1. Prawa podopiecznych przebywających w placówkach Zgromadzenia:
  1. każdy na prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci;
  2. każdemu z naszych podopiecznych przysługuje prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
  3. nikogo nie wolno pozbawiać zaspokojenia potrzeb koniecznych do godnej egzystencji fizycznej i psychicznej;
  4. podopieczni mają prawo do utrzymywania kontaktów z rodziną oraz innymi osobami, które kochają i szanują;
  5. każdy ma prawo do opieki medycznej;
  6. każdy z naszych podopiecznych ma prawo do zarządzania i dysponowania swoim majątkiem.
 2. Powyższe prawa są niezbywalne, a ich ograniczenia mogą wynikać tylko z norm prawnych lub orzeczeń sądów powszechnych, wynikających z potrzeby ochrony życia, zdrowia oraz moralności społecznej.
 3. Obowiązki podopiecznych przebywających w placówkach Zgromadzenia:
  1. każda osoba przebywająca w placówce Zgromadzenia jest zobowiązana do poszanowania godności wszystkich mieszkańców czy uczestników;
  2.  pracownicy, wolontariusze, stażyści oraz wszystkie osoby związane z placówkami Zgromadzenia na podstawie różnorodnych podstaw prawnych i faktycznych podlegają szczególnej ochronie prawnej w czasie pełnienia swoich obowiązków: nikomu nie wolno naruszać ich godności oraz zakłócać wykonywania powierzonych im zadań;
  3. każda osoba przebywająca w placówce Zgromadzenia ma obowiązek przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących w placówce.