Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1468)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku, o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 687)
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 180 poz. 1493 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 roku, Nr 88 poz. 553 ze zm.)
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001, Nr 135, poz. 1516); (Dz. U. z 2014 r., poz. 1150)
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz. 358)
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 roku, poz. 452)
 10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 ze zm.)
 11. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, 1062, z 2015 r., poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735, z 2016 r., poz. 868, 910, 960, 1053)
 1. Opiekę nad wychowankami przebywającymi w placówkach i poza nimi podczas zajęć zorganizowanych sprawują nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby, którym powierzono tę opiekę na podstawie innych stosunków prawnych, zgodnie z planem zajęć, a poza terenem placówki – odpowiedzialni za te zajęcia.
 2.  Do form opieki nad małoletnimi zalicza się:
  1. sprawowanie opieki nad małoletnimi przebywającymi w placówce Zgromadzenia podczas zajęć, przez prowadzącego zajęcia,
  2. sprawowanie opieki nad małoletnimi podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek przez opiekunów posiadających upoważnienie dyrektora placówki Zgromadzenia,
  3. pełnienie dyżurów nauczycielskich w placówkach szkolnych, zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego, na podstawie grafików opracowanych przez dyrektora placówki Zgromadzenia,
  4. otaczanie opieką małoletniego z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku – przez wychowawcę oraz innych nauczycieli, a także szkolną opiekę medyczną (pielęgniarka), w ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi/opiekunami faktycznymi małoletniego,
  5. otaczanie opieką małoletniego, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe,
  6. współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi/opiekunami faktycznymi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 3. Nieprzestrzeganie niniejszych szczegółowych zasad w zakresie zapewnienia małoletnim bezpieczeństwa traktowane będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.