Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017, poz. 356 )
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532)
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69 ze zm.)

Cele procedury

 1. Osiągnięcie celów wychowania określonych w podstawie programowej, w szczególności w zakresie budowania u wychowanków systemu wartości i wzmacniania orientacji w tym, co dobre, a co złe, w zakresie kształtowania u małoletnich odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z małoletnimi i dorosłymi.
 2. Eliminowanie agresji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa małoletnich korzystających ze świadczeń placówki Zgromadzenia.
 3. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec małoletnich wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 4.  Uświadomienie rodzicom małoletniego ich roli w procesie wychowawczym i wypracowanie metod współpracy pomiędzy placówką, a rodzicami w pokonywaniu trudności wychowawczych.
 5. Zapobieganie zachowaniom niepożądanym wychowanków, w szczególności o charakterze powtarzalnym.
 6. Wskazanie działań zapobiegawczych (profilaktycznych) oraz naprawczych (korekcyjnych) w stosunku do zachowań małoletnich sprawiających trudności wychowawcze.

Reguły postępowania doraźnego wobec przejawów agresji

 1. Każdy jest zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.
 2. Podejmując interwencję wobec agresywnego małoletniego, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.
 3. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy.
 4. Podejmując interwencję wobec agresywnego małoletniego, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać; ocenie podlega zachowanie, a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.
 5. Użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania małoletniego przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się małoletnich czy odebrania małoletniemu niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania.
 6. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia małoletniego poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.
 7. Wychowankowie, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.
 8. Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę.
 9. Wychowawca przeprowadza rozmowę z agresywnym małoletnim w celu wyjaśnienia powodów niewłaściwego zachowania.
 10. Fakt agresywnego zachowania małoletniego powinien być odnotowany w dzienniku zajęć i zgłoszony rodzicom/opiekunom prawnym/opiekunom faktycznym małoletniego według zasad określonych przez placówkę.

Reguły postępowania systemowego wobec małoletniego sprawiającego trudności wychowawcze i przejawiającego agresję  

 1. Wychowawca w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami/opiekunami prawnymi/opiekunami faktycznymi małoletnich wzajemne relacje między placówką Zgromadzenia, a jego środowiskiem rodzinnym w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie małoletniego.
 2. Wychowawca/nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów małoletniego.
 3. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze, osoba wyznaczona przez dyrektora placówki przeprowadza z rodzicami/opiekunami prawnymi/opiekunami faktycznymi małoletniego rozmowę, w czasie której omawia problem. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych zachowań małoletniego oraz o zaplanowanych działaniach wychowawczych. Zobowiązuje rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia w środowisku rodzinnym małoletniego. Działania takie dokumentuje się notatką służbową.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do wspomagania rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych w pracy wychowawczej z małoletnim, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.
 5. Wychowawca małoletniego sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje działania w celu organizacji dla niego oraz ewentualnie także dla jego rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. W przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez wychowawcę przedstawia on problem trudności wychowawczych małoletniego na zebraniu rady pedagogicznej.
 7. W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych wynikających z braku współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych małoletniego lub z innych zaniedbań wobec małoletniego, dyrektor placówki Zgromadzenia rozważy poinformowanie o sytuacji wydziału rodzinnego i opiekuńczego właściwego miejscowo sądu rejonowego.
 8. W przypadku nieskuteczności podejmowanych przez placówkę Zgromadzenia działań i niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli zachowanie małoletniego powoduje stałe zagrożenie dla innych wychowanków, należy rozważyć wszelkie dostępne kroki natury prawnej, nie wyłączając zawiadomienia wydziału rodzinnego i opiekuńczego właściwego miejscowo sądu rejonowego.