• W placówkach oświatowych i wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie obowiązują następujące zasady postępowania wobec małoletnich:
  1. Naczelną zasadą postępowania jest nienaruszalność ich integralności duchowej i cielesnej.
  2. Zabrania się stosowania kar cielesnych.
  3. Zabrania się stosowania kar, które nosiłyby znamiona przemocy psychicznej, polegających na np. poniżaniu, upokarzaniu i ośmieszaniu dziecka, braku odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianiu wymagań i oczekiwań wobec małoletniego, którym nie jest ono w stanie sprostać.
  4. Zabrania się zachowań, które kwalifikują się jako znęcanie, dokuczanie, szykanowanie, zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej, niezależnie od tego czy źródłem takich nadużyć są opiekunowie prawni, osoby dorosłe sprawujące w danym momencie opiekę nad małoletnim, czy też inni małoletni.
  5. Każdemu przysługuje niezbywalne prawo do prywatności, a wszelkie zachowania, niezależnie od przejawiającej je osoby, które naruszałyby to prawo są zabronione.
  6. Każda ingerencja w sferę intymną małoletnich jest zakazana, niezależnie od tego czy ma miejsce na płaszczyźnie werbalnej, czy fizycznej.
  7. Szczególną ochronę należy zapewnić małoletnim w toaletach, łazienkach, przebieralniach czy szatniach. Zabrania się fotografowania małoletnich w tych miejscach przez osoby trzecie, jak również przez samych małoletnich.
  8. W sytuacjach wyjątkowych, gdy małoletni, ze względu na ograniczenia wiekowe lub zdrowotne, nie jest w stanie samodzielnie wykonać czynności higienicznych lub innych o naturze osobistej, pomocy udziela opiekun faktyczny, z zachowaniem zasad ochrony intymności małoletniego.
  9. Zabrania się naruszania dóbr osobistych małoletnich zarówno tych, które przysługują im samym, jak i każdemu innemu człowiekowi.
  10. Dozwoloną formą kontaktu z małoletnimi jest informowanie ich o wydarzeniach czy bieżącym funkcjonowaniu placówki za pośrednictwem portali społecznościowych.
  11. Korespondencja mailowa z małoletnimi przesyłana na ich prywatne adresy, a także komunikacja za pośrednictwem telefonu powinna występować tylko i wyłącznie w sytuacjach szczególnych i dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem placówki. Informacje wysyłane tą drogą muszą pochodzić z adresu mailowego placówki lub adresu mailowego przydzielonego poszczególnym członkom personelu placówki albo za pośrednictwem służbowego telefonu.
  12. Zabrania się personelowi placówki prowadzenia korespondencji mailowej z małoletnimi z prywatnych adresów mailowych, prywatnych profili na portalach internetowych oraz przez komunikatory internetowe, które nie są powiązane instytucjonalnie z placówką i przez nią zarządzane.
  13. Przestrzeganie zasad wynikających z klauzury pomieszczeń zakonnych powinno być w pełni przestrzegane, respektowane i nadzorowane przez wszystkie osoby, które zasadom klauzury podlegają.
  14. Obowiązuje zakaz przebywania małoletnich, zwłaszcza w pojedynkę, w pomieszczeniach mieszkalnych lub zajmowanych przez Siostry Nazaretanki, a także przez osoby świeckie zatrudnione lub współpracujące z placówkami Zgromadzenia w oparciu o różne formy stosunku prawnego.
  15. Gdy zaistnieje konieczność indywidualnego spotkania z małoletnim należy zatroszczyć się, aby spotkanie takie nie odbywało się w warunkach całkowitej izolacji. Indywidualnych spotkań z małoletnimi nie wolno w nieroztropny sposób ani przedłużać, ani mnożyć. Pora takich spotkań zawsze powinna być zgodna z dobrem dziecka i dobrymi obyczajami. Należy zatroszczyć się, aby o takich spotkaniach byli informowani właściwi przełożeni jak i rodzice/opiekunowie prawni/opiekunowie faktyczni małoletniego, chyba, że sprzeciwia się temu dobro dziecka.
  16. Wizyty w miejscu zamieszkania małoletnich powinny mieć charakter wyjątkowy i zawsze wynikać ze szczególnie uzasadnionej potrzeby. Muszą bezwzględnie odbywać się w obecności rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych małoletniego. Każdy proces wychowawczy czy formacyjny musi być dostosowany do wieku małoletnich. Nie wolno w tym procesie wykorzystywać materiałów zawierających przemoc i takich, które są moralnie wątpliwe.
  17. Przewóz małoletniego prywatnym samochodem powinien odbywać się za uprzednią prośbą jego rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych wyrażoną na piśmie.
  18. Dopuszczalne jest dyscyplinowanie małoletniego, ale tylko wówczas, gdy na jego niewłaściwe zachowanie nie pomaga perswazja, upomnienia, prośby i polecenia.
  19. Dyscyplinując małoletniego należy zawsze mieć na względzie jego wiek i indywidualną wrażliwość: zazwyczaj wystarczającym będzie ustne upomnienie, stanowcze zwrócenie uwagi i zawsze rozmowa polegająca na wytłumaczeniu na czym polega niewłaściwość postępowania.
  20. Nie wolno zwlekać z reakcją na niewłaściwe postępowanie małoletniego i nie wolno dyscyplinować go za czyn o charakterze nieumyślnym.
  21. Dyscyplinowanie nie może zaburzać równowagi psychicznej małoletniego.
  22. Dyscyplinując małoletniego należy wysłuchać jego wyjaśnień, a okazywana przez niego szczera skrucha winna wpływać łagodząco na podjęte środki wychowawcze.
  23. Siłę fizyczną można stosować tylko i wyłącznie w celu powstrzymania agresji, która zagraża życiu i zdrowiu oraz bezpieczeństwu małoletniego lub innych małoletnich.
  24. Jedną z podstawowych wartości obowiązujących w placówkach Zgromadzenia jest zasada równego traktowania, polegająca na zapewnieniu wszystkim małoletnim równego dostępu do edukacji w atmosferze poszanowania ich praw.
  25. Przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania polega na stanowczym reagowaniu na przejawy dyskryminacji, uprzedzenia oraz tzw. mowę nienawiści.
  26. Przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania polega również na trosce o to, aby wszyscy małoletni mieli równą możliwość korzystania i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez placówkę Zgromadzenia takich jak np. wycieczki, święta związane z funkcjonowaniem placówki czy zajęcia  dodatkowe.
  27. Wyrazem troski o zasadę równego traktowania małoletnich jest systematyczne doskonalenie systemu wsparcia na rzecz małoletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dostosowywanie wymagań do możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych małoletnich.