1. W prowadzonych przez Zgromadzenie placówkach oświatowych i wychowawczych przestrzegane są prawa małoletnich określone w ustawodawstwie państwowym, prawie Kościoła oraz normach prawnych naszego Zgromadzenia, a w szczególności prawo do:
 2. prawnej i faktycznej ochrony życia, począwszy od poczęcia aż do naturalnej śmierci;
  1. wolności myśli, sumienia i wyznania;
  2. zaspokojenia potrzeb koniecznych do godnej egzystencji fizycznej;
  3. utrzymywania relacji społecznych zwłaszcza niezakłóconego funkcjonowania w grupie rówieśniczej;
  4. otrzymywania wsparcia w rozwoju i budowania własnej tożsamości;
  5. uznania i szacunku ze strony innych oraz doświadczania miłości;
  6. wypoczynku i czasu wolnego oraz do korzystania z dóbr kultury.
 3. Powyższe prawa są niezbywalne, a ich ograniczenia mogą wynikać tylko z norm prawnych lub orzeczeń sądów powszechnych, wynikających z potrzeby ochrony życia, zdrowia oraz moralności społecznej.
 4. Pełna ochrona prawna przed każdą formą przemocy i wykorzystania przysługuje również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób są związani z placówkami Zgromadzenia, jako wychowawcy, pracownicy, wolontariusze, praktykanci, stażyści, jednakże, aby jej zapewnienie było skuteczne, należy bezwzględnie realizować obowiązek zgłaszania wszelkich zachowań zagrażających życiu, zdrowiu nietykalności fizycznej i godności człowieka dyrektorowi placówki, a jeżeli sprawa dotyczy dyrektora placówki wyższej przełożonej.