1. Małoletni, osoba małoletnia – w rozumieniu polskiego prawa cywilnego osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa.
 2. Pracownik – osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy, zatem nie może nim być osoba, która świadczy pracę w ramach przepisów prawa cywilnego, na przykład na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej (nienazwanej).
 3. Opiekun prawny – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (małoletni, osoba całkowicie ubezwłasnowolniona). Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu. Stosunek prawny łączący opiekuna z podopiecznym nazywamy opieką lub opieką prawną.
 4. Osoba nieporadna – osoba, która ze względu na swoje właściwości fizyczne np. podeszły wiek, kalectwo, obłożną chorobę lub właściwości psychiczne np. niedorozwój umysłowy, chorobę psychiczną, nie ma możliwości samodzielnego decydowania o swoim losie ani zmiany swego położenia.
 5. Opiekun faktyczny – osoba, która sprawuje opiekę nad małoletnim/podopiecznym. W rozumieniu przepisów przedmiotowego Kodeksu bezpieczeństwa, opiekunem faktycznym jest również osoba fizyczna, która w danej sytuacji może mieć wpływ na zachowanie małoletniego/podopiecznego i powinna zareagować, gdyby groziło mu niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.
 6. Małoletni/podopieczny może zostać pokrzywdzony każdym rodzajem przestępstwa, jednak najczęściej w kontekście przestępczości na szkodę małoletnich/podopiecznych wskazuje się na przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej oraz przestępstwa przeciwko wolności.
 7. Przemoc wobec małoletnich/podopiecznych to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania małoletniego/ podopiecznego. To także niewywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego małoletniego/podopiecznego. Przemocą jest także celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie małoletniego/podopiecznego.
 8. Przemoc w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 9. Przemoc rówieśnicza to zachowanie polegające na umyślnym łamaniu pewnych norm (często prawnych), polegające na działaniu bądź zaniechaniu działań, mające miejsce w konkretnej grupie działającej na określonym obszarze/w określonym miejscu. Przemocy rówieśniczej dopuszcza się małoletni/wielu małoletnich w stosunku do innego małoletniego/innych małoletnich, gdzie bardzo często te same osoby pełnią na przemian rolę ofiar i sprawców. Przemoc w szkole może przejawiać się groźbami, znieważaniem, zmuszaniem do wykonania określonych czynności, ale także niszczeniem rzeczy małoletniego. Przemoc taka najczęściej jest przemocą rówieśniczą, ale może być popełniana także przez dorosłych (np. nauczycieli).
 10. Wykorzystanie seksualne – forma krzywdzenia małoletnich/podopiecznych w której małoletni/podopieczny jest wykorzystywany w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży. Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego polegającego na przełamaniu wolnej woli, wykorzystywaniem seksualnym małoletnich/podopiecznych jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie się obnaża wobec małoletniego/ podopiecznego, namawia do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje pornografię lub wykorzystuje te osoby do produkcji pornografii. Światowa Organizacja Zdrowia określa wykorzystywanie seksualne małoletnich jako: zaangażowanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest on  lub ona w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, naruszająca prawo i obyczaje danego społeczeństwa. Z wykorzystywaniem seksualnym mamy do czynienia wtedy, gdy występuje ono pomiędzy małoletnim/podopiecznym a dorosłym lub małoletnim/podopiecznym a innym małoletnim/podopiecznym, w sytuacji zależności, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w stosunku opieki, zależności, władzy. Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb seksualnych sprawcy. Aktywność taka może obejmować:
  1. nakłanianie lub zmuszanie małoletniego/podopiecznego do udziału w jakichkolwiek prawnie zabronionych czynnościach seksualnych;
  1. wykorzystywanie małoletniego/podopiecznego do prostytucji lub innych praktyk seksualnych;
  1. wykorzystywanie małoletniego/podopiecznego do produkcji przedstawień i materiałów pornograficznych.
 11. Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi komunikacji elektronicznej, takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne.
 12. Dane osobowe – termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W rozumieniu tej ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 13. Dyskryminacja – forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę.  
 14. Antyspołeczne uprzedzenie – rodzaj postawy polegającej na odrzucaniu czegoś lub kogoś bez racjonalnych przesłanek.
 15. Mowę nienawiści dostępne materiały definiują jako: jeden z przejawów bardziej złożonych zjawisk, takich jak nietolerancja, dyskryminacja, rasizm czy ksenofobia.
 16. Podopieczny – mieszkaniec domu pomocy społecznej, uczestnik środowiskowego domu samopomocy.