Postawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach

§ 1

Regulamin określa warunki, kryteria i tryb przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach.

§ 2

 1. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności.
 2. Szkoła nie posiada własnego obwodu szkolnego.
 3. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują koncepcję wychowania i kształcenia głoszoną przez Kościół katolicki i opisaną w Statucie.

§ 3

 1. Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz sposób składania wniosków zostaje ustalony każdorazowo w bieżącym roku szkolnym w kalendarium rekrutacyjnym.
 2. Regulamin rekrutacji, kalendarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej szkoły www.kspnazaret.pl
 3. Ostateczną listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala dyrektor i udostępnia rodzicom link do listy drogą mailową.

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica kandydata.
 2. Na postępowanie rekrutacyjne składa się:
  1. złożenie wymaganych dokumentów, które określa § 7;
  2. praca komisji rekrutacyjnej.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
  1. rocznik kandydata – pierwszeństwo mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia obowiązku szkolnego – 6 pkt.;
  2. dzieci posiadające rodzeństwo w Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach lub/i Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach oraz dzieci pracowników w/w szkół – 5 pkt.;
  3. dzieci uczęszczające do przedszkoli katolickich – 4 pkt.;
  4. dzieci członków stowarzyszeń i ruchów katolickich – 3 pkt.;
  5. dzieci należące do parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Kielcach – 2 pkt.

§ 5

 1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić:
  1. dyrektor szkoły, w której działa komisja;
  2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do szkoły.
 4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. ustalenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy dzieci przyjętych do szkoły i przedłożenie jej dyrektorowi;
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 6

 1. Planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie będzie przekraczać 25 osób.

§ 7

 1. Wykaz dokumentów aplikacyjnych:
  1. wniosek o przyjęcie;
  2. kwestionariusz osobowy;
  3. dokumenty potwierdzających kryteria zawarte w §4 ust. 3 regulaminu.
 2. Dokumenty określone w ust. 1 należy składać w sekretariacie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach w terminie określonym w kalendarium rekrutacyjnym.
 3. Po przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  1. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  2. zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. oświadczenie woli;
  4. bilans zdrowia sześciolatka;
  5. jedną fotografię;
  6. wypełnioną deklarację udziału dziecka w zajęciach świetlicowych (jeśli będzie z nich korzystało).

§ 8

 1. Do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach zostaną przyjęci uczniowie z największą sumaryczną liczbą punktów, którzy dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty oraz odbyli rozmowę potwierdzającą przyjęcie.
 2. W każdym oddziale 3 miejsca są do dyspozycji dyrektora szkoły.
 3. W terminie 7 dni od udostępnienia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może drogą tradycyjną lub elektroniczną wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.
 4. Komisja odpowiada na wniosek w ciągu 5 dni od jego złożenia.
 5. Rodzic może drogą tradycyjną lub elektroniczną złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 7. Rodzic, którego dziecko zostało przyjęte do szkoły obowiązany jest zgłosić ten fakt w szkole rejonowej.